BELTEH Solution d.o.o.

Заштита на колена од цевки за отпепелување – РЕК Осломеј

Дебелоѕидни безшавни цевки за пневматски транспорт на пепел во Термоелектраната РЕК Осломеј на секои две години се менуваа со нови поради истрошеност.

Испескарени челични плочки премачкани со слој Belzona беа сегментно залепени низ целата должина на четирите колена од цевките кои исто така беа испескарени. По ненесување Belzona керамика метал на надворешната половина од цевките во слој од 6mm, апликацијата траеше 8 години без никакво оштетување.