BELTEH Solution d.o.o.

Заштита на челична конструкција од агресивни хемикалии – Р.Б. Бучим, Радовиш.

Конкурентскиот премаз предходно нанесен на челичната конструкција покажа слаба отпорност на агресивни хемикалии (раствор на вода и H2SO4 до 36%) и за кратко време беше многу оштетен.
Со предходно детално перење и пескарење на површините, беше нанесен Belzona премаз од серијата 4000, при што се заштити површина од 350m2. Оваа челична конструкција носи 24 кади за електролиза во процесот на производство на бакар во рудникот Бучим, Радовиш.