за нас

Белтех Солушн д.о.о е Македонско – Хрватска фирма со мешовит капитал. Основана е во Април 2012 година.

Главна дејност на фирмата е примена на технологија за репарација и заштита на машински делови и опрема како и мали градежни поправки со композитни материјали, еластомери и епоксидни премази од програмата на “Belzona Polymerics“ од Англија.

Наша цел е: намалување на трошоците во одржувањето на машините и опремата, скратување на времето за ремонт, зголемување на ефективноста, брзи поправки, квалитетна заштита и подобрување на квалитетот.

РЕФЕРЕНЦИ
Р.Б. Бучим, Титан Цементарница Усје, Фени Индустри, РЕК Осломеј, ХЕЦ Маврово, ХЕЦ Глобочица, РЕК Битола, Рудници САСА, А.Д. Факом, Sharrcem Kosovo, Arcelor Mittal, ЕВН Македонија, МЗТ Пумпи, ТАВ Македонија, Искра Импулс –Словенија и други.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *