BELTEH Solution d.o.o.

Обновување на заптивни елементи од затварачница во хидроелектрана Равен.

Обновување на заптивни елементи од затварачница во хидроелектрана Равен.

Дебелината на оштетениот слој на заптивните рамни површини беше од 3 до 9mm. Опцијата со наварување не беше прифатлива поради неможноста за машинска обработка на површината. Се употреби Belzona 1831 композитен материјал и Belzona 1341 премаз за заштита од корозија и ерозија. Работата се заврши за два дена без машинска обработка.