BELTEH Solution d.o.o.

Санација на колено од цевка во погон секундарно-терцијално дробење

Санација и заштита на колено од цевка во секундарно-терцијално дробење – рудник за бакар Бучим Радовиш. Јуни 2013 година.

Едната половина на коленото беше многу оштетена од дејството на абразивните честички кои пневматски се транспортитаат низ цевката.

Ѕидот на коленото беше саниран со заварување на челични плочки. По пескарење на внатрешната површина на коленото, се нанесе Belzona 1812 мешавина од керамика и алуминиум оксид отпорен на екстремна абразија во слој од 3mm, при што значително се зголеми векот на траење на коленото.