BELTEH Solution d.o.o.

Хидроизолација на настрешница од влез на управна зграда на ТАВ Македонија, Аеродром Александар Велики, Скопје.

Стариот конкурентски премаз беше во катастрофална состојба. Прво се отстранија остатоците од стариот премаз, а потоа се исчисти и обеспраши целата бетонска површина на настрешницата. По детално сушење, се нанесе Belzona хидроизолационен систем со прајмер, армирачка мрежа и два слоја полимерен премаз Belzona 3111 како […]

Санација на топлоизменувач од дробилка –Рудници Тајмиште, Кичево

Поради електрохемиска корозија која се јавува помеѓу различните материјали од кои се изработени цевната штица и цевките на топлоизменувачот ,се појавува протекување и мешање на ладилните флуиди. Со пескарење на оштетената површина и пополнување со Belzona композитен материјал се изврши заптивање на оштетените површини и […]

Санација на рамка за корпа од багер Caterpillar – Рудници Бањани

Куќиштата од болцни на рамката беа оштетени и функцијата на утоварувачот беше оневозможена. Конвенционалната метода во работилница беше долготрајна и скапа. Решението на Belzona беше брзо, економично и трајно. Со помош на цевка и изработен калап, куќиштата од болцните беа реформирани и рамката се врати […]

Заштита на колена од цевки за отпепелување – РЕК Осломеј

Дебелоѕидни безшавни цевки за пневматски транспорт на пепел во Термоелектраната РЕК Осломеј на секои две години се менуваа со нови поради истрошеност. Испескарени челични плочки премачкани со слој Belzona беа сегментно залепени низ целата должина на четирите колена од цевките кои исто така беа испескарени. […]

Санација и заштита на конденз пумпи – Термоелектрана РЕК Осомеј

Малите оштетувања на роторите од овие пумпи беа пополнети со Bеlzona супер метал, а потоа беа заштитени со два слоја премаз Belzona 1341 кој ја зголемува ефективноста на пумпата при што ја намалува потрошувачката на електр. енергија за придвижување на пумпата.

Санација на ракавец од рото багер SRS 400 – рудник РЕК Осломеј

Оштетениот ракавец беше саниран за два дена со помош на Belzona и специјално изработен дводелен калап, на лице место без демонтажа на тркалото кое носи 10 масивни корпи. Конвенционалната метода со демонтажа, транспорт од рудникот до работилница, наварување, машинска обработка, повторен транспорт и монтажа на […]

Санација на оштетена транспортна трака во рудник РЕК Осломеј

Парче од транспортната трака е откинато, арматурното платно не е оштетено. Со Belzona еластомери во вид на паста и ладна вулканизација, траката е санирана. По стврднување еластомерот се сврзува за основната гума и станува еластичен и отпорен на абразија.