BELTEH Solution d.o.o.

Санација и заштита на резервоари

Трајна санација на дупнат резервоар за дизел гориво без заварување

Заштита од корозија на дното на резервоар со систем на премази

Внатрешна и надворешна заштита на нов резерваор за сулфурна киселина

Санација на дупнат резерваор за масна киселина

Санација на фланша од резерваор за гориво

Локална санација и заштита на подземен резервоар за гориво

Санација на дупнат резервоар за гориво

Санација на дупнат резервоар за гориво

Предности на Belzona технологијата во споредба со класичното заварување:

  • брзина на зафатот – краток застој – ниски трошоци
  • често има можност за санација на лице место без демонтажа на делот и без машинска обработка
  • едноставна постапка, нема потреба од специјални алати и машини
  • ладна постапка – нема опасност од појава на пукнатини, промена на структурата на материјалот, појава на деформации и опасност од палење
  • со мало вложување се постигнува трајно решение и долгорочна заштеда.

Кои производи ги користиме?

Изборот на производите зависи од работните услови на деловите кои треба да се репарираат, нивната итнос и временските услови во кои се работи. Belzona 1212 и Belzona 1161 се користат за санација на дупнати резервоари без заварување со техника на лепење – “plate bonding”. Belzona 3111 е еднокомпонентен полимерен премаз на база на вода кој се користи за изолација на ануларниот прстен на челични резервоари за заштита од корозија на дното на резервоарот. Belzona 4311 е двокомпонентен епоксиден премаз за заштита на метални и бетонски површини од агресивни киселини и бази. Belzona 1321 и Belzona 1391 T се двокомпонентни керамика премази за заштита од ерозија, корозија и хемикалии.

Како работиме?

Нашата мобилна работилница ја покрива територијата на Македонија. Соработката со нас може да се изврши на неколку начини. За клиентите кои сакаат комплетна услуга – вградување на материјалите во своите погони, можеме да им пружиме услуга преку нашата мобилна работилница. За тие клиенти кои имаат служба за одржување, можат од нас да ги нарачаат материјалите и после извршена обука, сите опишани зафати можат сами да ги изведуваат. Истото важи и за клиентите кои имаат договори со други даватели на услуги за одржување – ние сме во состојба да ги снабдуваме нивните постоечки подизведувачи со потребните производи и да организираме обука за нив.