BELTEH Solution d.o.o.

Санација и заштита на цевки и вентили

Цевките во текот на експоатација поради разни влијанија (ерозија, корозија, хемикалии и абразија) се оштетуваат при што доаѓа до протекување. Belzona има материјали отпорни на вода и масло со кои во некои случаи течењето може да се санира без празнење на цевките и без застој. Ладната технологија за санација и заштита овозможува брзи и трајни решенија. Некогаш времето за санирање е многу важен фактор во одлуката која метода за санација да се примени. Кај оштетените цевки кои пренесуваат запаливи флуиди, безбедноста е на прво место. Со примена на ладната технологија за санација на цевки и вентили кои пренесуваат запаливи материи, се избегнува опасност од експлозија и пожар и го скратува времето за припрема и заштита.

Вентилите кои имаат проблем со корозија или со заптивањето исто така се санираат со композити. Доколку е оштетена металната заптивна површина, таа се реформира со техника на пополнување и залевање. Ако е оштетена гумената облога, санацијата се врши со двокомпонентен Belzona еластомер кој цврсто се врзува на старата гума. Внатрешната и надворешата површина на деловите од вентилот се заштитува со премази отпорни на ерозија, корозија, абразија, кавитација, или хемиски раствори. Изборот на премаз зависи од работните услови на медиумот: работна температура, процентуална застапеност на агресивни хемикалии, состав, гранулација и количевство на абразивни честички, притисок итн.

Санација и заштита на цевка за транспорт на дизел гориво:

Заштита од ерозија и корозија на вентили за вода:

Санација на гумена заптивка од пеперуткаст вентил за транспорт на абразивен флуид:

Санација и заштита на вентил од кавитација:

Санација на дупната цевка без празнење и без застој:

Санација на чаура од вентил во хидроелектрана:

Предности на Belzona технологијата во споредба со класичното заварување:

  • брзина на зафатот – краток застој – ниски трошоци
  • често има можност за санација на лице место без демонтажа на делот и без машинска обработка
  • едноставна постапка, нема потреба од специјални алати и машини
  • ладна постапка – нема опасност од појава на пукнатини, промена на структурата на материјалот, појава на деформации и опасност од палење
  • со мало вложување се постигнува трајно решение и долгорочна заштеда.

Кои производи ги користиме?

Изборот на производите зависи од работните услови на деловите кои треба да се репарираат, нивната итнос и временските услови во кои се работи. Belzona 1111 е универзален материјал, Belzona 1212 и Belzona 1161 се користат во услови каде има висока влажност и не може металната површина идеално да се одмасти. Композитот Belzona 1111 NSF е специјално дизајниран за примена кај делови кои се во контакт со вода за пиење. Belzona 1221 се користи за итни репарации. Belzona 1121 се користи кога се работи на високи амбиентални температури. Belzona 1311 се користи за заштита од ерозија. Belzona 1511 се користи за надградба на метални делови каде работната температура е до 210оС. Заштитниот премаз Belzona 1591 се користи како заштитен керамички премаз отпорен на повисоки температури. Еластомерот Belzona 2141 е специјално дизајниран за заштита на вентили, делови од пумпи и турбини за заштита од кавитација. Belzona 1321 и Belzona 1391T се двокомпонентни керамика премази за заштита од ерозија, корозија и хемикалии.

Како работиме?

Нашата мобилна работилница ја покрива територијата на Македонија. Соработката со нас може да се изврши на неколку начини. За клиентите кои сакаат комплетна услуга – вградување на материјалите во своите погони, можеме да им пружиме услуга преку нашата мобилна работилница. За тие клиенти кои имаат служба за одржување, можат од нас да ги нарачаат материјалите и после извршена обука, сите опишани зафати можат сами да ги изведуваат. Истото важи и за клиентите кои имаат договори со други даватели на услуги за одржување – ние сме во состојба да ги снабдуваме нивните постоечки подизведувачи со потребните производи и да организираме обука за нив.