BELTEH Solution d.o.o.

Санација и надградба на оштетени куќишта и делови од рударска опрема

Куќиштата од лежишта, блокови на мотори и куќиштата од пумпи најчесто се изработуваат од сив лив (гус). Во текот на експлоатација овие делови страдаат од ерозија, корозија, абразија, кавитација, агресивни хемикалии или механички оштетувања. Поради тоа се јавува потреба од нивна репарација и заштита.

Бидејќи сивиот лив тешко се заварува и бара специјални услови, решението со надградување со композитни материјали во повеќе случаи е многу корисно и сигурно. Со машинска обработка надградбата на изгубените димензии од куќиштата се врши со Belzona композитни материјали многу ефективно.

Техниката со залевање на чаури во куќишта на делови од рударски машини ја елиминира потребата од машинска обработка. Самата постапка во некои случаи се врши на лице место без демонтажа и транспорт на деловите во машинска работилница. Со тоа драстично се скратува застојот на деловите и опремата.

Санација на куќишта од осовина на дробилка за камен

Санација на куќиште од чаура на рударска машина

Санација на корпи од барег SRS 400 во рудник

Санација на кавитиран капак од блок на мотор на камион

Ерозија на куќиште од нископритисна турбина во термоелектрана

Залевање на дводелно куќиште од геолошка дупчалка

Санација на кавитирано куќиште од мотор на рударска машина

Санација на течење масло од куќиште на трансформатор

Санација на течење масло од капак на куќиште од трансформатор

Санација на течење масло од изолатори на трансформатор

Предности на Belzona технологијата во споредба со класичното заварување:

 • брзина на зафатот – краток застој – ниски трошоци
 • често има можност за санација на лице место без демонтажа на делот и без машинска обработка
 • едноставна постапка, нема потреба од специјални алати и машини
 • ладна постапка – нема опасност од појава на пукнатини, промена на структурата на материјалот, појава на деформации и опасност од палење,
 • со мало вложување се постигнува трајно решение и долгорочна заштеда.
 • Кои производи ги користиме?

  Изборот на производите зависи од работните услови на деловите кои треба да се репарираат, нивната итнос и временските услови во кои се работи. Belzona 1111 е универзален материјал, Belzona 1212 и Belzona 1161 се користат во услови каде има висока влажност и не може металната површина идеално да се одмасти. Belzona 1221 се користи за итни репарации. Belzona 1121 се користи кога се работи на високи амбиентални температури. Belzona 1311 се користи за заштита од ерозија. Belzona 1511 се користи за надградба на метални делови каде работната температура е до 210оС. Заштитниот премаз Belzona 1591 се користи како заштитен керамички премаз отпорен на повисоки температури.

  Како работиме?

  Нашата мобилна работилница ја покрива територијата на Македонија. Соработката со нас може да се изврши на неколку начини. За клиентите кои сакаат комплетна услуга – вградување на материјалите во своите погони, можеме да им пружиме услуга преку нашата мобилна работилница. За тие клиенти кои имаат служба за одржување, можат од нас да ги нарачаат материјалите и после извршена обука, сите опишани зафати можат сами да ги изведуваат. Истото важи и за клиентите кои имаат договори со други даватели на услуги за одржување – ние сме во состојба да ги снабдуваме нивните постоечки подизведувачи со потребните производи и да организираме обука за нив.